REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAMPA.PL HAMPA POLSKA WSZYSTKO Z KONOPI z 09.06.2017

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Hampa.Pl Hampa Polska Wszystko z Konopi;

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem hampa.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Sprzedawcę;

Sprzedawca - Hampa.Pl, Piotrkowska 5 lok 3, 90-406 Łódź, Polska;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość sztuk Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod hampa.pl.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hampa.pl oraz pozyskać, odtworzyć i utrwalić treści regulaminu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie hampa.pl.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową hampa.pl oraz dokonać wyboru Towaru poprzez jego dodanie do koszyka.

2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego danych takich jak imię i nazwisko oraz adres do wysyłki, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie złożonego Zamówienia.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą usług pocztowych Poczty Polskiej.

3. Koszty dostawy wynoszą 13,99zł brutto przy przesyłce do 5kg, 19zł brutto od 5kg do 10kg, 23,99zł brutto od 10kg do 20kg i 29,00zł brutto przy przesyłce od 20kg do 30kg dla wysyłki kurierskiej oraz odpowiednio 5,50zł brutto do 350g i 7,20zł brutto od 350g do 1kg dla przesyłki pocztowej ekonomicznej przez Pocztę Polską. Wszystkie Zamówienia powyżej 1kg wagi wysyłane są przesyłką kurierską Paczka48. Do każdego zamówienia doliczana jest kwota 1zł brutto na cele obsługi (opakowanie, dostawa przesyłki do placówki przewoźnika). W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, Zamówienie realizowane jest kurierem Paczka48 wg w/w cen powiększonych o kwotę 2,89zł netto na cel realizacji pobrania.

4. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaconych przez Klienta środków na koncie Sklepu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie dotpay.

b) gotówką przy odbiorze w przypadku wyboru wysyłki za pobraniem.

c) przelewem bankowym na konto bankowe o numerze nr_konta.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, nabywającemu rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Klientowi Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, nabywającego rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje należy kierować na adres sklep@hampa.pl.

3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

4. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.

5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 3 i 4 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

IX. Dane osobowe

1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa o ochronie danych osobowych. 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.